Home

Onze ledenvergadering heeft besloten per 1 april 2016 de Vereniging Veelzijdig Boerenland op te heffen.

Meer dan 25 jaar heeft de koepelorganisatie van agrarische natuurverenigingen een belangrijke bijdrage mogen leveren aan de ontwikkeling van het agrarisch natuur-, water- en landschapsbeheer in met name West en Midden Nederland. Eerst onder de naam In Natura, vervolgens als Natuurlijk Platteland West en de laatste 8 jaar als Veelzijdig Boerenland.

Met de herziening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid is per 1 januari een nieuw subsidie-stelsel voor agrarisch natuurbeheer van kracht. Dit stelsel legt een grotere verantwoordelijkheid voor de invulling van natuurdoelen neer bij de collectieve subsidieaanvragers. Meer zelfstandigheid en verantwoordelijkheid voor het gebied in combinatie met een verschuiving van taken vragen om een aangepaste organisatiestructuur. Regionaal, provinciaal en landelijk.
In de regionale organisatie wordt inmiddels voorzien. Landelijk zijn 40 gecertificeerde regionale collectieven actief. Per 1 januari hebben de collectieven een centrale landelijke organisatie opgericht. Deze zal onder de naam BoerenNatuur.nl centrale taken uitvoeren, een verbindende functie hebben en de belangen van het agrarisch natuurbeheer behartigen. Tegelijkertijd krijgt de provinciale samenwerking vorm. In de meeste gevallen blijven de lokale agrarische natuurverenigingen actief.

Wij geven het ‘stokje’ vol vertrouwen door aan de nieuwe organisatie en dragen zorg voor een ‘naadloze’ overdracht van taken en verantwoordelijkheden. Daarbij zijn wij ervan overtuigd dat het agrarisch natuurbeheer zich vanuit de nieuwe basis verder positief zal gaan ontwikkelen.

Koepel
Veelzijdig Boerenland is het samenwerkingsverband van agrarische natuur- en landschapsverenigingen in West-Nederland. Veelzijdig Boerenland heeft als doel het verhogen en zichtbaar maken van de kwaliteit en effectiviteit van het agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om deze doelstelling te bereiken, behartigt Veelzijdig Boerenland vanuit een zelfstandige positie, de belangen van haar leden. Vanuit deze collectiviteit ontwikkelen de anv’s zich tot krachtige spelers in het veld van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Om dit te bereiken houdt Veelzijdig Boerenland zich bezig met:

  • het adviseren over en beïnvloeden van het agrarisch natuur- en landschapbeleid.
  • projectontwikkeling en -uitvoering op het gebied van agrarisch natuur- en landschapsbeheer. Veelzijdig Boerenland functioneert daarmee als een brug tussen natuur- en landschapsbeleid en de uitvoering daarvan door boeren.

Missie en VisieDe ‘missie’ van Veelzijdig Boerenland is ‘Samen verantwoordelijk voor een natuurlijk, beleefbaar en vitaal agrarisch platteland’.
Veelzijdig Boerenland creëert de basis waarop agrariërs, naast een rendabele bedrijfsvoering, de mogelijkheid hebben op verantwoorde wijze natuur en landschap te ontwikkelen en te beheren. Maatschappelijke betrokkenheid en interactie met de samenleving zijn daarbij het uitgangspunt. Hiermee wordt een duurzame bijdrage geleverd aan de totale kwaliteit van de leefomgeving.
De meerjarenvisie van Veelzijdig Boerenland is als volgt:Veelzijdig Boerenland staat voor het behoud van agrarisch cultuurlandschap en de bijbehorende biodiversiteit met de landbouw als belangrijkste drager. Er zal een verantwoorde balans moeten worden gevonden tussen rood, groen, grijs en blauw;

  • Educatie, beleving en betrokkenheid zijn belangrijk voor de bewustwording van en draagvlak bij de burger. Er zal verdere afstemming worden gezocht tussen stad en platteland, aanbod van boeren en vraag van de stedeling;
  • Veelzijdig Boerenland zal zich inzetten voor goed uitvoerbare beheerpakketten met een realistische beloning. Centrale thema’s zijn hierbij: weide- en akkervogelbeheer, slootkantenbeheer, botanisch beheer, ganzenbeheer en het beheer van landschapselementen. De samenhang van beheermaatregelen in een gebied is hierbij belangrijk;
  • Er wordt extra aandacht besteedt aan de professionalisering en het ondernemerschap van de aangesloten verenigingen. Daarnaast zullen innovatie en integrale kwaliteitszorg worden gestimuleerd;
  • Veelzijdig Boerenland zet zich in voor een constructieve samenwerking met terreinbeherende organisaties en het ontwikkelen van passende concepten voor particulier natuurbeheer. Er zal worden ingezet op verwerving van de formele status van terreinbeherende organisatie;
  • Veelzijdig Boerenland zet zich vanuit een zelfstandige en autonome positie in voor samenwerking en afstemming met andere partijen;
  • Deelname aan gebiedscommissies wordt gestimuleerd;
  • Veelzijdig Boerenland zet zich in voor een goede afstemming en samenwerking met de provincies en het tot stand komen van goede kaderafspraken passend binnen de provinciale natuurbeheerplannen. Ook ontwikkelingen op het gebied van duurzaamheid en klimaatverandering krijgen extra aandacht.